Contact Us

Patrakar Prakashan Private Limited
Deshbandhu Complex, Ramsagar Para Raipur,
Chhattisgarh, PIN - 492001
Phone: 0771- 4077750, 0771-4077760
Editor-in Chief: Rajeev Ranjan Srivastava
E-mail: rajeevrsri@gmail.com